Opdrætterforeningens vedtægter

Som vedtaget på delegeretmødet 24.april 2018

Uddrag af foreningens vedtægter.

De fulde vedtægter kan rekvireres i foreningens sekretariat.


§1 Foreningens navn er Foreningen af Traveropdrættere i Danmark.
Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat. Foreningen tegnes af formand og næstformand.

§2
Foreningens formål er at ophjælpe, fremme og stadig forbedre en rationel og systematisk avl af travere for herigennem at højne kvali-teten af gode og holdbare væddeløbere til dækning og fortsat opret-holdelse af det primære grundlag for totalisatorspillet på alle danske travbaner.

§4
Som medlem kan optages alle som har interesse i avlsarbejde inden for hestesport.

Stemmeret ved sektionsmøder har medlemmer der:
Pkt.1.har betalt medlemskontingent for det kalenderår, hvori sektionsmødet finder sted
- samt for nærmeste forudgående kalenderår
Pkt.2.Medlemmer der er i betalingsrestance til opdrætterforeningen med bedæknings- og/eller følafgift eller anden gæld forfalden i forudgående kalenderår, har ingen stemmeret, uanset de opfyl-der bestemmelsen i pkt. 1. Postvæsnets girokvittering for indbe-talt medlemskontingent med tydeligt poststempel betragtes som gyldigt medlemsbevis. Ethvert medlem, der har stemmeret jf. ovenstående, har én stemme. Der kan kun stemmes ved per-sonligt fremmøde. Medlemmer der er i restance med kontin-gentbetalingen, slettes af medlemslisten ved kalenderårets ud-løb. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst 1 måneds varsel til udgangen af kalenderåret.

§7
Foreningens øverste myndighed er delegeretforsamlingen, som afholder delegeretmøde inden udgangen af maj måned hvert år.
På delegeretmødet har lokalsektionerne 1 delegeret pr. påbegyndt 20 stemmeberettigede medlemmer i sektionen. Sektionens delegerede vælges på de ordinære sektionsmøder. De delegerede vælges for et år ad gangen. Hvis medlemstallet berettiger til det, er først bestyrelsen, og herefter bestyrelsessuppleanten valgt på forhånd. Hver delegeret har en stemme, og der kan kun stemmes ved per-sonligt fremmøde. Såfremt en valgt delegeret bliver forhindret i at være tilstede på et delegeretmøde, træder en på forhånd valgt suppleant i dennes sted. Alle medlemmer har adgang til og taleret på det årlige ordinære delegeretmøde.

§8
Foreningen ledes af et forretningsudvalg på 5 medlemmer, som vælges på delegeretmødet af de delegerede blandt lokalbestyrel-sesmedlemmerne.
Forretningsudvalget vælges for en 2-årig periode. I ulige år vælges tre, og i lige år to forretningsudvalgsmedlemmer. Ved valg af forret-nings-udvalgsmedlemmer har hver delegeret een stemme. Afstem-ningen foregår skriftligt. Gyldige stemmesedler er alene de, som har anført et antal navne, som er lig med antallet af forretningsudvalgs-medlemmer, som er på valg. På delegeretmødet vælges 1 supple-ant til forretningsudvalget for en 1-årig periode.
Forretningsudvalget varetager foreningens daglige drift i samarbejde med sekretariatet. Forretningsudvalget mødes efter behov. I sine beslutninger tager forretningsudvalget behørigt hensyn til de sektio-ner, som ikke er repræsenteret i forretningsudvalget. Udtræder et forretningsudvalgsmedlem af forretningsudvalget eller ophører vedkommende med at være lokalbestyrelsesmedlem, bortfalder hans mandat og første suppleant indtræder omgående i hans valg-turnus.”.
Er et forretningsudvalgsmedlem forhindret i at deltage i et møde i forretningsudvalget, kan først valgte suppleant træde til og deltage i mødet, hvis det findes nødvendigt.
Forretningsudvalgets beslutninger vedtages med almindelig stem-meflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
Mindst to gange årligt (en gang i forbindelse med det ordinære årlige delegeretmøde, og en gang inden udgangen af oktober måned) indkalder forretningsudvalget lokalbestyrelsesmedlemmerne til et bestyrelsesmøde hvor forretningsudvalgets arbejde diskuteres.


Stemmeberettigede på delegeretmødet er de i sektionerne valgte delegerede.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.Fremlæggelse af årets budget til godkendelse
5.Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
6.Forslag fra forretningsudvalget og lokalbestyrelserne
7.Indkomne forslag fra medlemmerne
8.Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
9.Valg af en suppleant til forretningsudvalget
10.Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
11.Eventuelt